โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88

นายอัมโร รักช่วย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88

Previous
Next

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

ตั้งอยู่หมูที่  8  ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 35  ไร่ มีพื้นที่รับผิดชอบให้การศึกษาในเขตบริการ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11  ตำบลท่าอุแท  จำนวน  386  ครอบครัว  และหมู่ที่  8  ตำบลกรูดบางครอบครัวเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2522  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2536  มูลนิธิไทยรัฐให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ส.ป.ช.  105/29  จำนวน  1  หลังและปี พ.ศ. 2551  มูลนิธิไทยรัฐได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  1 หลัง  เป็นเงิน  3,500,000  บาท และอาคารเรียนหลังเดิมปรับปรุงเป็นโรงอาหาร และระดับในการศึกษาที่เปิดสอน  ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2524

–  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  1  ปี  พ.ศ. 2547

เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษา  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2522

ปีการศึกษา  2563  มีนักเรียนชาย  33  คน  นักเรียนหญิง  36 คน  รวมทุกชั้นมีจำนวนนักเรียน  69 คน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ภายในปี  ๒๕๖๓  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๘  (บ้านคลองควน)  เป็นโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ ผู้เรียนมีคุณธรรมความรู้ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรรสร้างพลเมืองดี สื่อสารประชาคมอาเซียน

ปรัชญาของโรงเรียน

รอบรู้  สู้ชีวิต  จิตมั่นคง  ดำรงคุณธรรม

พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

๑. ครูจัดทำวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น

๒. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนโดยเน้นความต้องการของท้องถิ่นและบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นและเน้นการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั่วองค์กร

๔. ครูและผู้ปกครองร่วมกันวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน

๕. สถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาครูสู่มืออาชีพ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

๖. โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กัลชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

๗. สถานศึกษาและชุมชนร่วมจัดระบบดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

๘. สถานศึกษาและชุมชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ๊ท้องถิ่น

๙. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน

๑๐. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์

เป้าประสงค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน)

๑. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอนแผนการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น

๒. มีหลักสูตรโรงเรียนที่ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น สามารถนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่แผนการจัดการเรียนรู้

๓. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนการสอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดในแต่ละกลุ่มสาระอยู่ในระดับดีไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และได้จัดระบบประกันคุณภาพรองรับ

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

๕. ครูมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

๖. ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่กัน ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

๗. โรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนได้ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน

๘. โรงเรียนเป็นผู้นำในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๙. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อยอยู่ในระดับดี

๑๐. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ทุกคน

นานาสาระ

เรื่อง ภารกิจตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก การตรวจจับดาวเคราะห์น้อย

ภารกิจตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก ที่ออกแบบจะดำเนินการใน 3 ระยะในระยะเวลา 10ปีได้แก่ การตรวจจับดาวเคราะห์น้อย การกลับตัวอย่าง และการตรวจจับดาวหาง ทั้งการตรวจจับดาวเคราะห์น้อย 2016HO3 และดาวหาง 311 จะดำเนินการตรวจจับปัจจุบัน

ภารกิจการตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก ได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา ทางวิศวกรรมแล้ว ในการประชุมหลักของสถาบันวิทยาศาสตร์ในปี 2021 นักวิทยาศาสตร์ของประชาชน และนักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็น ทูตการกุศลการบินและอวกาศปี 2021 แผนภารกิจสำหรับการสำรวจ วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กที่อธิบายไว้นั้นน่าสนใจมาก

โครงการสำรวจดาวเคราะห์ที่สำคัญได้แก่ การสำรวจวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก การสุ่มตัวอย่าง และการกลับมาของดาวอังคาร และการสำรวจดาวพฤหัสบดี ในขณะเดียวกัน ก็มีการสาธิตภารกิจในอนาคตเช่น การสำรวจพื้นที่ ขอบของระบบสุริยะ ในหมู่พวกเขา ภารกิจการตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก เป็นโครงการสำคัญ ของโครงการสำรวจดาวเคราะห์ที่สำคัญ และยังเป็นภารกิจสำคัญ ในการสร้างพลังการบินและอวกาศ

วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก เก็บรักษาข้อมูลดั้งเดิม เกี่ยวกับการก่อตัว และวิวัฒนาการของระบบสุริยะ พวกมันเป็นฟอสซิลที่มีชีวิต สำหรับการศึกษาต้นกำเนิดของระบบสุริยะ ปัจจุบันพวกมันเป็นจุดสำคัญ ของการสำรวจอวกาศระดับนานาชาติ และเป็นพรมแดนของวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก กำลังเผยให้เห็นต้นกำเนิดของชีวิต และส่งเสริมเทคโนโลยีความก้าวหน้า การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการปกป้องความปลอดภัยของโลก มีความสำคัญอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบในวงกว้าง

การตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กดำเนินการอย่างไร เราจะใช้ภารกิจในการตรวจจับ และสุ่มตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก และกลับไปที่ดาวหางแถบหลัก เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและครอบคลุมในด้านการตรวจจับ และเทคโนโลยีหลัก เพื่อให้การตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก จะก้าวไปสู่ระดับสูงระดับสากลในช่วงเวลาเดียวกัน

เป้าหมายของการตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กคือ การเจาะผ่านเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น การสุ่มตัวอย่างพื้นผิวของวัตถุท้องฟ้า ที่มีแรงโน้มถ่วงที่อ่อนแอ การนำทางและการควบคุม แบบสัมพัทธ์ที่มีความแม่นยำสูง และอิสระสูงวงโคจรการถ่ายเทแรงขับต่ำ แสงและขนาดเล็กสูงพิเศษ ความเร็วในการย้อนกลับและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบหลายโหมด ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ตระหนักถึงการตรวจจับระยะสั้น ของดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก การส่งคืนการสุ่มตัวอย่างและการตรวจจับดาวหางในระยะใกล้ โดยให้ข้อมูลการตรวจจับและตัวอย่างจริง สำหรับวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย การวิจัยเกี่ยวกับการกำเนิด และวิวัฒนาการของดาวเคราะห์น้อย

เครื่องตรวจจับท้องฟ้าขนาดเล็กที่ทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จ จะประกอบด้วยเครื่องตรวจจับหลัก และแคปซูลส่งคืนยานสำรวจหลัก จะเสร็จสิ้นภารกิจการบิน ของการถ่ายโอนดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก การตรวจสอบไปกลับโดยละเอียดการสุ่มตัวอย่าง และการถ่ายโอนกลับสู่โลก การแยกแคปซูลกลับการถ่ายโอนดาวหาง สายพานหลักและภารกิจการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ เต็มระยะแคปซูลส่งคืนใช้การถอยกลับ แบบขีปนาวุธเลือกรูปทรงตามหลักอากาศพลศาสตร์ ของพื้นรองเท้าชั้นนอกทรงกรวยทรงกลม ตัวถังด้านหลังแบบกรวยเดี่ยว และทำการชะลอตัวและลงจอดบนพื้นโลก ผ่านรูปทรงอากาศพลศาสตร์ร่มชูชีพ

ตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กสองดวง ในการเปิดตัวครั้งเดียว และออกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างหลายวิธีเช่น การสัมผัสการวางเมาส์และการติด หลังจากเปิดใช้งานโพรบ มันจะเข้าสู่ส่วนการถ่ายโอน จากนั้นนัดพบกับดาวเคราะห์น้อย ทำการตรวจจับอย่างใกล้ชิด จากนั้นลงจอดและเก็บตัวอย่าง เข้าสู่ส่วนส่งกลับเมื่อโพรบกลับสู่พื้นโลกแคปซูล ส่งกลับจะเข้าสู่โลกและยาน สำรวจหลักก็บินไปยังดาวหาง หลังจากนั้นเกือบ 7ปี ของการสำรวจก็เสร็จสิ้น

เนื่องจากข้อมูลการสังเกตพื้นดิน ของวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กมีจำกัดมาก จึงไม่ทราบลักษณะการหมุนของมันภูมิประเทศ ชั้นหินและชั้นผุกร่อนอัลเบโด ลักษณะทางความร้อน และพารามิเตอร์อื่นๆ ในขณะนี้สามารถอนุมานได้จากข้อมูลของวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กที่คล้ายกันเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก การออกแบบและการตรวจสอบระบบ จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับซองจดหมายขนาดใหญ่

การตรวจจับวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก หนึ่งในงานตรวจจับที่น่าสนใจที่สุดคือ การสุ่มตัวอย่าง ปัจจุบันมีการเตรียมวิธีการสุ่มตัวอย่าง ที่หลากหลายเช่น การสัมผัสการโฉบและการติดสำหรับดาวเคราะห์น้อย 2016HO3 เพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธีการหนึ่งที่สามารถสุ่มตัวอย่างได้สำเร็จ เมื่อยานสำรวจกำลังบินอยู่ในวงโคจรในอนาคต มันจะตรวจจับและพลิกกลับกำหนดกลยุทธ์ การสุ่มตัวอย่างในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้กระบวนการนัดพบการสืบเชื้อสายการยึดติด และการสุ่มตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อย ต้องการการควบคุมการนำทางแบบอิสระ ที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงเทคโนโลยี การนำทางด้วยภาพที่มีความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการควบคุมสิ่งที่แนบมาอย่างแม่นยำ เทคโนโลยีสำหรับการนำทางตามเส้นสายตา และการหลบหลีกวิถีการรอคอย

หลังจากเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยแล้ว แคปซูลส่งกลับของยานสำรวจ จะใช้การย้อนกลับแบบขีปนาวุธ และส่งกลับด้วยความเร็วย้อนกลับประมาณ 12กิโลเมตรต่อวินาที สิ่งนี้ต้องเผชิญกับฟลักซ์ความร้อนสูง เอนทาลปีสูง แรงเฉือนสูง และการเปิดด้วยความเร็วเหนือเสียงของร่มเงื่อนไข ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนารูปทรง ตามหลักอากาศพลศาสตร์ และวัสดุทนความร้อนด้วย