โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 3 7 10 1
รวมชั้นอนุบาล 8 12 20 2
ป.1 5 1 6 1
ป.2 2 7 9 1
ป.3 2 6 8 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 5 5 10 1
ป.6 4 2 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 24 24 48 6
รวมทั้งหมด 32 36 68 8