โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

รายได้ รวมถึงแนวคิดของรัฐบาลและการกระจายรายได้แก่ประชาชน

รายได้

รายได้ ความคิดเห็นหลายประการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคม เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสภาแห่งชาติครั้งที่ 18 เพื่อให้ตระหนักว่าประชาชนได้รับผลของการพัฒนาร่วมกัน การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ต้องลึกซึ้ง

การดำเนินการตามควรส่งเสริมแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและระบบการกระจายรายได้ ควรเพิ่มหรือลดรายได้ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและในชนบท เกี่ยวกับช่องว่างการกระจายรายได้ และการจัดลำดับการกระจายรายได้ให้เป็นมาตรฐาน มีความเห็นดังนี้ในการเสนอแนะแนวทาง ควรเข้าใจถึงความสำคัญและความลำบากของการปฏิรูประบบการกระจายรายได้อย่างลึกซึ้ง

ตั้งแต่ปฏิรูปและเปิดระบบการกระจายรายได้ในประเทศ เพื่อให้เกิดวิธีการกระจายอย่างเท่าเทียม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแผนดั้งเดิม โดยอาศัยหลักในการกระจายรายได้ตามงานเป็นหลัก ซึ่งควรอนุญาตและส่งเสริมให้ทุนทางเทคโนโลยี การจัดการและองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแจกจ่ายตามผลงาน เพื่อเพิ่มการปรับการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากสำรวจและปฏิบัติมากว่า 30 ปี

หากมีการจัดตั้งระบบการจัดจำหน่ายที่มีการจัดจำหน่ายตามงานเป็นหลัก รวมถึงการอยู่ร่วมกันของวิธีการจัดจำหน่ายหลายแบบ โดยมีการกำหนดกรอบการปรับการแจกจ่ายซ้ำ โดยมีการจัดเก็บภาษี ประกันสังคม การโอนการชำระเงินเป็นหลัก การจัดตั้งระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม ได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วอย่างมาก

รายได้จริงต่อคนของชาวเมืองและในชนบทเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 10 ปีโดยเฉลี่ย รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการครองชีพของผู้คนดีขึ้นอย่างมาก การปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่า ระบบการกระจายรายได้ของประเทศโดยทั่วไป เข้ากันได้กับเงื่อนไขระดับชาติขั้นพื้นฐานและขั้นตอนการพัฒนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การประชุมแห่งชาติ ตามแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา และข้อกำหนดของการสร้างสังคมสังคมนิยมที่กลมกลืนกัน ได้ให้ความสำคัญกับการปรับการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่ เพิ่มการลงทุนในการปกป้อง และปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชน ยกเลิกภาษีการเกษตรโดยสิ้นเชิง เพิ่มเงินอุดหนุนการเกษตรอย่างมาก ดำเนินการให้การศึกษาภาคบังคับฟรีอย่างครอบคลุม

เร่งการจัดตั้งระบบประกันสังคม ปฏิรูประบบการแพทย์และสุขภาพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงตามมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานการบรรเทาความยากจนในเขตเมืองและชนบท ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก รวมถึงระดับเงินบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณอายุขององค์กรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวชนบทมีอัตราการเติบโตของรายได้เร็วกว่า ทำให้คนในเมืองมีแนวโน้มลดลง ช่องว่างรายได้ในเมืองและชนบทเริ่มปรากฏขึ้น สัดส่วนรายได้ของผู้อยู่อาศัยในรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความคืบหน้าใหม่ในการปฏิรูประบบการกระจาย รายได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่า ยังคงมีปัญหาเด่นในด้านการกระจายรายได้ที่ต้องแก้ไข

โดยหลักแล้ว เนื่องจากช่องว่างระหว่างการพัฒนาเมืองและชนบท กับช่องว่างการกระจายรายได้ของผู้อยู่อาศัยยังมีขนาดใหญ่ของการกระจายรายได้ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงปัญหารายได้ที่ซ่อนอยู่ และรายได้ที่ผิดกฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น ชีวิตของผู้คนค่อนข้างยากลำบาก ดังนั้นต้องปรับปรุงรูปแบบการกระจายรายได้มหภาค

การเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้ ไม่เพียงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเงื่อนไขระดับชาติขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนการพัฒนาของประเทศเท่านั้น หากมีลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามวัตถุประสงค์และลักษณะระยะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิรูประบบที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายในการกระจายรายได้และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันประเทศได้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญในการสร้างสังคมที่มั่งคั่งอย่างรอบด้าน การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้ลึกซึ้ง การปรับโครงสร้างการกระจายรายได้ให้เหมาะสม การสร้างกลไกระยะยาวในการขยายความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้มีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมในบางพื้นที่ การป้องกันช่องว่างการกระจายรายได้ที่มากเกินไป การจัดลำดับของการกระจายรายได้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นมาตรการพื้นฐานในการรักษาความเป็นธรรมทางสังคม ความยุติธรรม ความปรองดองและความมั่นคง การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การจัดการกับความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างแรงงานและทุน เมืองและชนบท รัฐบาลและตลาด การส่งเสริมการพัฒนาเชิงลึกของการปฏิรูปในสาขาที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงเนื้อหาที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผลของการพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมมากขึ้นเรื่อยๆ

การวางรากฐานทางวัตถุและสถาบัน เพื่อการตระหนักรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการรวมเอาแก่นแท้ของสังคมนิยม ประเทศอยู่ในระยะเริ่มต้นของสังคมนิยมมาช้านาน เนื่องจากเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรมากที่สุดในโลก สภาพการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค

โครงสร้างคู่ระหว่างเมืองและชนบทนั้นยากต่อการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐาน ในระยะสั้นการทำให้เป็นอุตสาหกรรม ข้อมูลข่าวสารการทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีรายได้พอเพียง รวมถึงความทันสมัยทางการเกษตร ดังนั้นจำเป็นต้องตระหนักอย่างเต็มที่ว่า ปัญหาในปัจจุบันในด้านการกระจายรายได้เป็นความขัดแย้งในการพัฒนา และปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ต้องค่อยๆ แก้ไข โดยการส่งเสริมการพัฒนาและการปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การแก้ปัญหาเหล่านี้ยังเป็นข้อกำหนดและความคาดหวังใหม่ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและในชนบท ในกระบวนการของรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไป การพัฒนาชีวิตควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันควรสังเกตด้วยว่า การปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นโครงการระบบที่ยากและซับซ้อนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับดอกเบี้ยทุกด้าน ไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน

ทั้งนี้จะต้องอาศัยพื้นฐานระดับชาติของประเทศ เงื่อนไขและขั้นตอนการพัฒนาตามมุมมองปัจจุบันในระยะยาว การเอาชนะความยากลำบาก ความก้าวหน้าอย่างมีระเบียบ ควรเข้าใจข้อกำหนดโดยรวมและวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูประบบการกระจายรายได้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อกำหนดทั่วไปซึ่งนำโดยทฤษฎีทางความคิดที่สำคัญ รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตามเงื่อนไขพื้นฐานของชาติเพื่อยึดมั่นในเศรษฐกิจ

การปรับปรุงเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การปรับโครงสร้างการกระจายรายได้ระหว่างการพัฒนา การมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมของสถาบันที่ยุติธรรมและเป็นธรรม การยืนยันการกระจายตามงานเป็นหลัก และการอยู่ร่วมกันของวิธีการกระจายหลายแบบ ควรยืนยันทั้งการกระจายเบื้องต้นและการปรับการกระจายซ้ำ การดำเนินการปรับปรุงกลไกการกระจายเริ่มต้นของแรงงาน ทุน เทคโนโลยี การจัดการ

รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการแจกจ่ายตามผลงานของพวกเขา การเร่งการปรับปรุง กลไกการปรับการกระจายซ้ำที่ใช้ในการเก็บภาษี ประกันสังคม แต่การโอนการชำระเงินเป็นวิธีการหลัก เพราะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและในชนบท เพื่อลดช่องว่างการกระจายรายได้ เพื่อจัดลำดับของการกระจายรายได้ให้เป็นมาตรฐาน

โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุความสอดคล้องของการเติบโตของรายได้ของผู้อยู่อาศัย และการพัฒนาเศรษฐกิจ การเติบโตของค่าตอบแทนแรงงานควบคู่กันไปกับการเพิ่มขึ้น ในด้านการผลิต รูปแบบการกระจายรายได้ที่สมเหตุสมผลและเป็นระเบียบจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงความสามัคคีและความมั่นคงทางสังคม

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ : ประเภทอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพตับสามารถอธิบายได้ดังนี้