โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

หมู่ที่ 8 บ้าน272/ 1 บ้านคลองควน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 0818755

เจ้าหนี้ การเพิกถอนสิทธิของเจ้าหนี้และการโอนสิทธิของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้ การใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการยกเลิก วัตถุประสงค์ของการเพิกถอนสิทธิของเจ้าหนี้คือ เพื่อรักษาทรัพย์สินของลูกหนี้ มิใช่เพื่อใช้ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยตรงชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงฟ้องศาลเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ ศาลประชาชนสนับสนุนข้อเรียกร้องของตน และยกเลิกผลเสียหายของลูกหนี้ต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้

ผลก็คือ จำหน่ายไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายตั้งแต่แรก และการจำหน่ายทรัพย์สินกลับคืนสู่มือลูกหนี้ เพื่อให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ การกระทำของเจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิของเจ้าหนี้ของตนเอง หลังจากเพิกถอนพฤติกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ในการพิจารณาคดีสามารถร้องขอได้โดยตรงถึงสิทธิของเจ้าหนี้ถือเป็นการละเมิดกฎเจ้าหนี้

สิทธิของเจ้าหนี้ในการมอบหมาย เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ ถ้าเจ้าหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิของเจ้าหนี้ให้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบ เมื่อแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ถึงลูกหนี้แล้ว ผลของการโอนสิทธิของเจ้าหนี้จะเกิดขึ้น ถ้าเจ้าหนี้ไม่แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ การโอนไม่มีผลทางกฎหมายต่อลูกหนี้

การบอกกล่าวการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ ให้มีผลบังคับทางกฎหมายเมื่อถึงลูกหนี้ การมาถึงหมายความว่า ข้อเท็จจริงของการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ เพราะได้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่น หนังสือแจ้งที่ส่งไปยังถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้หรือการแจ้งด้วยวาจาแก่ลูกหนี้ กฎหมายไม่ต้องการแบบแจ้งความ จึงเป็นการสมควรที่เจ้าหนี้จะแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ในรูปแบบใด

ถ้าการบอกกล่าวการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ไปไม่ถึงลูกหนี้เพราะเหตุอื่น นอกจากลูกหนี้ย่อมไม่มีผลกับลูกหนี้ ควรกำหนดเวลาแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ให้กระทำก่อนลูกหนี้ชำระหนี้ตามสัญญาเดิม หากหนังสือแจ้งถึงลูกหนี้ช้ากว่าที่ลูกหนี้ได้ปฏิบัติจริง ย่อมไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับลูกหนี้ หากการชำระหนี้ของลูกหนี้ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ตกลงกันไว้แต่แรก ก็ไม่กระทบต่อผลบังคับของหนังสือบอกกล่าวลูกหนี้

แต่การชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นไปตามเวลาที่ตกลงกันไว้ แต่ผลการปฏิบัติงานด้านอื่น ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือกฎหมาย ควรแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้คือ ลูกหนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย ผลโดยตรงของการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ แม้ว่าข้อตกลงการโอนจะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกหนี้ก็ตาม

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ลูกหนี้จะรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิของเจ้าหนี้ ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เดิมอีก หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว เพราะจะมีผลบังคับตามกฎหมาย หากเจ้าหนี้จะไม่ขายมันอีกต่อไป เฉพาะเมื่อลูกหนี้ตกลงตามหนังสือแจ้งการยกเลิกของเจ้าหนี้ สัญญาโอนสิทธิของเจ้าหนี้จะกลายเป็นโมฆะได้

ลูกหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ให้โอนหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้โอนหนี้ การกระทำของลูกหนี้ในการโอนหนี้เป็นโมฆะ และไม่มีผลผูกพันเจ้าหนี้ หากลูกหนี้โอนหนี้และขอความเห็นจากเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ตอบความเห็น ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะโอนหนี้ อาจขอให้เจ้าหนี้ให้ความยินยอมภายในเวลาอันสมควร

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาอันสมควรแล้ว หากเจ้าหนี้ไม่มาให้ถ้อยคำให้ถือว่าไม่เห็นด้วย และผลของการโอนหนี้จะไม่เกิดผล หลังจากโอนสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว สิทธิในการหักล้างสิทธิของเจ้าหนี้เดิมยังคงมีผล การหักกลบหนี้เป็นระบบที่สำคัญของกฎหมายสัญญาและเป็นวิธีหนึ่งในการกำจัดหนี้ เพราะยังใช้ได้กับการโอนสิทธิเจ้าหนี้อีกด้วย

ถ้าสิทธิของเจ้าหนี้ที่โอนมานั้นมีอยู่โดยที่เจ้าหนี้ และลูกหนี้เป็นหนี้กันต่างก็ใช้หนี้ของตนชำระหนี้ เนื่องจากสามารถเรียกร้องหักกลบกันได้ แม้สิทธิของเจ้าหนี้จะถูกโอนไป ลูกหนี้ก็ยังได้รับแจ้งสิทธิของเจ้าหนี้ และสิทธิของเจ้าหนี้ก็ถูกโอนไป หากสิทธิของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมหมดลง ก่อนสิทธิของเจ้าหนี้ที่โอนไปหรือพร้อมๆ กัน ลูกหนี้ก็สามารถยื่นขอผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้

โดยกล่าวคือ เจ้าหนี้รายใหม่ เพื่อให้หนี้และหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งหมดไปภายในจำนวนเดียวกัน เมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้มีสิทธิของเจ้าหนี้ในผู้โอน สิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้จะหมดอายุก่อนสิทธิของเจ้าหนี้ที่โอนหรือพร้อมกัน ข้อกำหนดในการใช้สิทธิคือ เมื่อลูกหนี้ได้รับแจ้งการโอนเครดิต การโอนเครดิตเสร็จสิ้น ลูกหนี้มีเครดิตแก่ผู้โอน

โดยกล่าวคือ เจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นหนี้กัน หนี้กับเครดิต หากเครดิตของลูกหนี้หมดอายุก่อนเครดิตที่โอนหรือในเวลาเดียวกัน นั่นคือเมื่อเจ้าหนี้โอนสิทธิของเจ้าหนี้สิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ครบกำหนด หรือหมดอายุพร้อมกัน ยกเว้นสิทธิของเจ้าหนี้ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์ประกอบทั้งสามนี้

ลูกหนี้สามารถใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้รายใหม่ได้ สิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้ และสิทธิของเจ้าหนี้ที่ได้รับมอบหมายสร้างขึ้นตามสัญญาเดียวกัน ทั้งสิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้ และสิทธิของเจ้าหนี้ที่โอนมานั้นสร้างขึ้นจากสัญญาเดียวกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าหนี้ ดังนั้นจึงสามารถหักกลบกันได้

หลักการโอนสิทธิเจ้าหนี้ หลักการติดตามเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ เมื่อสิทธิของเจ้าหนี้หลักถูกโอน สิทธิย่อยก็จะถูกโอนไปด้วย เว้นแต่สิทธิย่อยจะเป็นของเจ้าหนี้เองเท่านั้น สิทธิเสริมที่โอนไปพร้อมกับการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ ได้แก่ สิทธิในการรักษาความปลอดภัยและสิทธิเสริมอื่นๆ

สิทธิผู้ใต้บังคับบัญชาของสิทธิของเจ้าหนี้หมายถึง สิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าหนี้หลัก แต่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยอิสระ สิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ของสิทธิของเจ้าหนี้ เพราะถูกกำหนดโดยสัญญารองของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหนี้ของเจ้าหนี้หลัก บางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของสิทธิของเจ้าหนี้หลัก

ตัวอย่างเช่น สิทธิการจำนองที่กำหนดโดยสัญญาจำนอง สิทธิจำนำที่กำหนดโดยสัญญาจำนำ การเรียกร้องการรับประกันที่กำหนดโดยสัญญาค้ำประกัน การเรียกร้องเงินประกันที่กำหนดโดยสัญญาเงินฝาก ทั้งหมดเป็นของสิทธิ์รองที่จัดตั้งขึ้นโดยสัญญารองของข้อเรียกร้องหลัก ค่าสินไหมทดแทนที่ชำระแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการยกเลิกการเรียกร้อง สิทธิในการยกเลิกเจ้าหนี้ สิทธิในการรับช่วงของเจ้าหนี้

เพราะเป็นสิทธิเรียกร้องหลักหรือสิทธิรองของข้อเรียกร้องที่สร้างขึ้นตามกฎหมาย สิทธิเสริมของสิทธิของเจ้าหนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของสิทธิของเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้โอนสิทธิของเจ้าหนี้ ผู้รับโอนก็จะได้รับสิทธิเสริมที่แนบมากับสิทธิของเจ้าหนี้หลักด้วย หากทั้งสองฝ่ายในการโอนกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาโอนสิทธิว่า สิทธิรองของเจ้าหนี้และสิทธิของเจ้าหนี้หลักถูกโอนเข้าด้วยกัน

สิทธิรองจะถูกโอนไปพร้อมกับการโอนสิทธิของเจ้าหนี้หลัก แม้ว่าการโอนสิทธิผู้ใต้บังคับบัญชาของสิทธิของเจ้าหนี้ ซึ่งจะไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาโอนสิทธิ แต่ก็จะถูกโอนไปยังผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้พร้อมกับสิทธิของเจ้าหนี้หลัก ข้อยกเว้นคือ ถ้าสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาของสิทธิของเจ้าหนี้เป็นเอกสิทธิ์ของเจ้าหนี้ ผลกระทบของการโอนพร้อมกับสิทธิของเจ้าหนี้หลักจะไม่เกิดขึ้น

ในการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ การโอนสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นชอบด้วยกฎหมาย หากผู้รับโอนได้รับสิทธิรอง สิทธิรองไม่ได้รับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือการครอบครองไม่ได้รับโอน จะไม่กระทบต่อประสิทธิผลของการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ที่เกิดจากการโอนสิทธิรอง และจะไม่อยู่ภายใต้ความล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนการโอนหรือการครอบครองสิทธิ์รองที่ไม่ได้โอน

หลังจากโอนสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว สิทธิในการแก้ต่างหนี้เดิมก็ยังขัดกับเจ้าหนี้ใหม่ได้ ผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้เปลี่ยนสถานะเจ้าหนี้เดิมและกลายเป็นเจ้าหนี้ใหม่ ลูกหนี้ไม่ควรได้รับอันตรายจากการโอนสิทธิของเจ้าหนี้ ดังนั้นสิทธิของลูกหนี้ในการค้ำประกันสิทธิจึงควรคงอยู่ต่อไป ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว

สิทธิในการแก้ต่างของลูกหนี้เดิมยังคงมีอยู่ต่อผู้โอน สามารถเรียกร้องเอากับผู้รับโอน เพื่อดำเนินการเรียกร้องต่อผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้ได้ สิทธิในการป้องกันและแก้ต่างที่ลูกหนี้ได้รับ ได้แก่ การแก้ต่างตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายหนึ่งใช้หนี้ เพื่อเรียกร้องกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่น เหตุสุดวิสัย หลังจากสรุปสัญญาจริงแล้ว ลูกหนี้สามารถพึ่งพาเหตุผลทั้งหมดกับ เจ้าหนี้

ลูกหนี้สามารถคัดค้านผู้รับโอนสิทธิของเจ้าหนี้เช่น ลูกหนี้มีสิทธิยกเลิก สิทธิในการแก้ต่างของลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหนี้เดิมเช่น การผิดสัญญาของเจ้าหนี้เดิม เจตนาของเจ้าหนี้เดิมในการยกเว้นความรับผิด การชำระหนี้ของเจ้าหนี้เดิม การกระทำของลูกหนี้ อาจเป็นการแก้ต่างให้กับเจ้าหนี้ได้ทั้งหมดเช่น การกระทำของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้รายเดิม ซึ่งอาจขัดต่อเจ้าหนี้รายใหม่ได้

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  กล้ามเนื้อหัวใจตาย มีวิธีในการออกกำลังกายและสาเหตุมาจากอะไร